Közérdekű adatok

A PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének eleget téve teljesíti a részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket.

A PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. adatvédelmi tisztviselője: Percsy Katalin
Tel: 204-5701
Fax: 204-5703
E-mail:

KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje A PRIV-DAT Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a PRIV-DAT Kft. az igény tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról a PRIV-DAT Kft. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja (Info tv. 29. §). A PRIV-DAT Kft részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről az ügyvezető gondoskodik.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja
1. Személyesen vagy írásban: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
2. Elektronikusan:
3. Telefonon: az (1) 204-5701
4. Faxon: az (1) 204-5703

Jogorvoslat Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

LETÖLTÉSEK

- Általános: (1. melléklet)
- Szerződések: (2. melléklet)
- Javadalmazás: (3. melléklet)